logo

Školská rada je zřízena na základě zákona č. 561 / 2004 Sb. Počet členů školské rady je 6. Třetina členů je jmenována zřizovatelem, třetina volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z řad pedagogických pracovníků.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát během školního roku. Podílí se na vytváření koncepčního a dlouhodobého záměru rozvoje školy (vize školy), schvaluje školní vzdělávací program, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a výroční zprávu o činnosti školy. Školská rada se vyjadřuje a projednává uskutečňování školního vzdělávacího programu, návrh rozpočtu na další rok a rozbor hospodaření, inspekční zprávy České školní inspekce a významná opatření související s provozem školy. Podává podněty, oznámení a návrhy řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Zvolení členové rady

předseda Jan Pomikáček, jan.pomikacek@seznam.cz
členové školské rady - zástupci zřizovatele

pí Zdeňka Auerová

p. Mgr. Luboš Rambousek

p. Vladimír Čupík

členové školské rady - zástupci školy pí. Mgr. Martina Kouřilová
pí. Jarmila Čapková
pí. Mgr. Pavla Bínová
členové školské rady - zástupci rodičů pí Květa Tuzarová
pí. Lucie Bergerová
pí Jan Pomikáček