logo

Žákovský parlament je skupina volených žáků školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti. 

Žákovský parlament si klade za cíl:

 • sdělovat žákům připomínky vedení školy a  učitelů
 • sdělovat vedení školy připomínky žáků
 • informovat žáky o novinkách v průběhu roku
 • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy
 • aktivně se zapojovat do akcí školy

Stanovy školního parlamentu

 1. FUNKČNÍ OBDOBÍ 1 ŠKOLNÍ ROK
  Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky 1 za rok, a to vždy na začátku školního roku. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
 2. PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA NA SCHŮZKY PARLAMENTU
  Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).
 3. ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ
  Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
 4. POVINNOST INFORMOVAT SPOLUŽÁKY
  Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání,  o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
 5. ZÁVAZNÁ ROZHODNUTÍ
  Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
 6. POVINNOST RESPEKTOVAT ROZHODNUTÍ VEDENÍ ŠKOLY
  Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat.